Γυναικολογία

    ΜΕΛΕΤΗ TH1, TH2, TH17, ΚΤΛ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
    Ανάλυση των κυτταροκινών INF-γ, TNF-α, IL-10 μετά από ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων με PMA και Ionomycin
    ΜΕΛΕΤΗ ΝΚ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ
    Κύτταρα του δείγματος συγκαλλιεργούνται με κύτταρα της σειράς Κ562, τα οποία είναι ευαίσθητα στα ΝΚ λεμφοκύτταρα και αξιολογείται το ποσοστό κυτταρικού θανάτου. Παράλληλα μπορεί να γίνει μελέτη των NKp46, INF-γ και CD69 στα ΝΚ λεμφοκύτταρα, δίνοντας άμεσες ανοσοφαινοτυπικές πληροφορίες της φονικής ικανότητάς τους, χωρίς την χρονοβόρα διαδικασία της καλλιέργειας.