Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα

  MDS

  Στο εργαστήριο μας η μελέτη των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων (MDS) γίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του European Leukemia Net και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κυτταρομετρίας (ESSCA) αλλά και του International Working Group in MDS. Σύμφωνα με αυτά η μελέτη χωρίζεται στα εξής πεδία:

  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

  Στα δείγματα μελετώνται οι μορφολογικές ανωμαλίες και υπολογίζεται το ακριβές ποσοστό των βλαστών, αφού αυτή η μέθοδος παραμένει η πιο αξιόπιστη για αυτό το σκοπό.

  ΑΝΟΣΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

  Με την χρήση πολυχρωματικής κυτταρομετρίας ροής, είμαστε σε θέση να μελετήσουμε σε βάθος την ωρίμανση των κυτταρικών σειρών του μυελού των οστών. Μελετώντας τους δείκτες CD45, CD34, CD117, HLA-DR, CD13, CD11b, CD16, CD33, CD64, CD14, IREM, CD7 CD56, CD10, CD36, CD71, 105, CD3, CD4, CD8 και εφαρμόζοντας τα διεθνή scoring systems:

  Ogata  • Red Score και • FCSS

  αλλά και in house δείκτες όπως η ποσοτικοποίηση της έκφρασης του CD117, μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα ειδικά σε πλήθος περιστατικών που η διάγνωση του MDS τίθεται εν αμφιβόλω από τις υπόλοιπες μεθόδους μελέτης.

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • GREENBERG, TUECHLER, SCHANZ ET AL, REVISED INTERNATIONAL PROGNOSTIC SCORING SYSTEM (IPSS-R) FOR MYELODYSPLASTIC SYNDROME, BLOOD 120: 2454, 2012.
  • MALCOVATI L ET AL. BLOOD. (2013) DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PRIMARY MYELODYSPLASTIC SYNDROMES IN ADULTS: RECOMMENDATIONS FROM THE EUROPEAN LEUKEIMANET. BLOOD. 2013 OCT 24;122(17):2943-64.
  • ADÈS L, SANTINI V. HYPOMETHYLATING AGENTS AND CHEMOTHERAPY IN MDS. BEST PRACT RES CLIN HAEMATOL. 2013 DEC;26(4):411-9.
  • STRESEMANN C, ET AL. AZACYTIDINE CAUSES COMPLEX DNA METHYLATION RESPONSES IN MYELOID LEUKEMIA. MOL CANCER THER. 2008 SEP;7(9):2998-3005
  • OGATA K, ET AL. DIAGNOSTIC FLOW CYTOMETRY FOR LOW-GRADE MYELODYSPLASTIC SYNDROMES. HEMATOL ONCOL. 2008 DEC;26(4):193-8.
  • MATHIS S, CHAPUIS N, ET AL. FLOW CYTOMETRIC DETECTION OF DYSERYTHROPOIESIS: A SENSITIVE AND POWERFUL DIAGNOSTIC TOOL FOR MYELODYSPLASTIC SYNDROMES. LEUKEMIA. 2013 OCT;27(10):1981-7
  • WESTERS TM, IRELAND R, KERN W, ET AL. STANDARDIZATION OF FLOW CYTOMETRY IN MYELODYSPLASTIC SYNDROMES: A REPORT FROM AN INTERNATIONAL CONSORTIUM AND THE EUROPEAN LEUKEMIANET WORKING GROUP. LEUKEMIA. 2012 JUL;26(7):1730-41.
  • A PORWIT, A A VAN DE LOOSDRECHT, P BETTELHEIM, L EIDENSCHINK BRODERSEN, & M C BÉNÉ ON BEHALF OF IMDSFLOW  REVISITING GUIDELINES FOR INTEGRATION OF FLOW CYTOMETRY RESULTS IN THE WHO CLASSIFICATION OF MYELODYSPLASTIC SYNDROMES—PROPOSAL FROM THE INTERNATIONAL/EUROPEAN LEUKEMIANET WORKING GROUP FOR FLOW CYTOMETRY IN MDS. LEUKEMIA VOLUME 28, PAGES1793–1798(2014)
  • ALHAN C, WESTERS TM, ET AL. ABSENCE OF ABERRANT MYELOID PROGENITORS BY FLOW CYTOMETRY IS ASSOCIATED WITH FAVORABLE RESPONSE TO AZACITIDINE IN HIGHER RISK MYELODYSPLASTIC SYNDROMES. CYTOMETRY B CLIN CYTOM. 2014 JAN 15.
  • GRANT E. NYBAKKEN AND ADAM BAGG. THE GENETIC BASIS AND EXPANDING ROLE OF MOLECULAR ANALYSIS IN THE DIAGNOSIS, PROGNOSIS, AND THERAPEUTIC DESIGN FOR MYELODYSPLASTIC SYNDROMES. THE JOURNAL OF MOLECULAR DIAGNOSTICS, VOL. 16, NO. 2, MARCH 2014
  • KIYOYUKI OGATA, KAZUMA SEI, ET AL. REVISING FLOW CYTOMETRIC MINI-PANEL FOR DIAGNOSING LOW-GRADE MYELODYSPLASTIC SYNDROMES: INTRODUCING A PARAMETER QUANTIFYING CD33 EXPRESSION ON CD34+ CELLS. LEUKEMIA RESEARCH VOLUME 71, AUGUST 2018, PAGES 75-81