Σχετικά με την εξέταση

  Ανοσοφαινότυπος

  Ο χαρακτηρισμός των κυττάρων με βάση των έκφραση διαφόρων πρωτεϊνών που βρίσκονται στην επιφάνεια τους ή εντός του κυττάρου, καθώς και το μέγεθος και την πολυπλοκότητά τους.

  Κυτταρομετρία Ρόης

  Εργαστηριακή μέθοδος μελέτης κυττάρων σε οποιοδήποτε υγρό για τον χαρακτηρισμό τους με βάση τις πρωτεΐνες που εκφράζουν, το μέγεθος και την πολυπλοκότητά τους. Χρησιμοποιούνται ειδικά μηχανήματα (οι κυτταρομετρητές ροής), τα οποία έχουν την δυνατότητα να κατευθύνουν τα κύτταρα ώστε να διεγείρονται ένα ένα από δίαφορες πηγές laser και στην περίπτωση που εκφράζουν τις συγκεκριμένες πρωτεΐνες που αναζητούμε, εκπέμπεται φως σε συγκεκριμένο μήκος κύμματος. Ειδικός αισθητήρας στην συνέχεια, ανιχνεύει το φως και ειδικό λογισμικό μετατρέπει αυτή την πληροφορία σε αριθμητικό δεδομένο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση κάθε κυττάρου και κάθε πρωτεΐνης που αυτό εκφράζει (ανοσοφαινότυπος χαρακτηριστικός κάθε κυττάρου). Χιλιάδες κύτταρα αναλύονται κάθε δευτερόλεπτο και η συλλογή όλων αυτών των πληροφοριών μας επιτρέπει να ομαδοποιούμε και να διαχωρίζουμε πολλές υποκατηγορίες κυττάρων σε οποιοδήποτε υγρό. Η τεχνολογική έκρηξη των κυτταρομετρητών ροής τα τελευταία χρόνια μας δίνει την δυνατότητα να χαρακτηρίζουμε κάθε κύτταρο με βάση εκτός των σκεδαστικών του χαρακτηριστικών, ταυτόχρονα με την έκφραση έως και 186 (ερευνητικά) ή 13 δείκτών (για κλινική διάγνωση).

  Χρησιμότητα ανοσοφαινότυπου με κυτταρομετρία ροής

  Μελέτη χιλιάδων έως και εκατομμυρίων κυττάρων (στατιστική δύναμη) σε ελάχιστο χρόνο (λίγα λεπτά) και χαρακτηρισμός τους ως φυσιολογικά ή παθολογικά.